Keynote NDC Sydney 2016: If I knew then what I know now - Scott Hanselman